Terug naar wachttorendiscussie.nl


Discussiebord
This Forum is Locked
Author
Comment
View Entire Thread
Re: . . . De Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen . . .

Ik kon het verhaal van Jefta niet en heb het met belangstelling gelezen.

Ik kom tot de conclusie dat de bijbel geen uitsluitsel geeft wat Jefta daadwerkelijk met zijn dochter heeft gedaan.

Gezien het feit dat Jehovah fel de daden van de omliggende volkeren veroordeelde lijkt me de volgende uitleg behoorlijk plausibel.

Mocht Jefta daadwerkelijk zijn dochter op de brandstapel hebben gezet, zou Jehovah, volgens mij wel ingegrepen hebben, net zoals hij bij Abraham en Isaak deed. God verlangt geen mensen offers. Daar ben ik van overtuigd.

We zullen het in de toekomst leren als ons alles uitgelegd en verteld word.

*** it-1 blz. 1210-1211 Jefta ***
Had Jefta een mensenoffer in gedachten toen hij de gelofte deed om de eerste die uit zijn huis zou komen ten brandoffer te brengen?
Sommige critici en geleerden hebben Jefta wegens zijn gelofte veroordeeld, omdat zij van mening zijn dat Jefta zijn dochter als een mensenoffer heeft verbrand, zoals dat bij andere natiën gebruikelijk was. Maar dat is niet het geval. Letterlijk een mensenoffer brengen zou een belediging van Jehovah zijn, iets walgelijks dat indruiste tegen zijn wet. Hij gebood Israël uitdrukkelijk: Gij [moogt] niet leren doen naar de verfoeilijkheden van die natiën. Er dient onder u niemand te worden gevonden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan . . . Want iedereen die deze dingen doet, is iets verfoeilijks voor Jehovah, en wegens deze verfoeilijkheden verdrijft Jehovah, uw God, hen van voor uw aangezichtââ‚ (De 18:9-12). Indien iemand zoiets deed, zou hij door Jehovah vervloekt en niet gezegend worden. Het waren juist degenen tegen wie Jefta streed, de Ammonieten, die mensenoffers aan hun god Molech brachten. Vgl. 2Kon 17:17; 21:6; 23:10; Jer 7:31, 32; 19:5, 6.
Toen Jefta zei: Het [moet] ook geschieden dat degene die naar buiten komt, die mij uit de deuren van mijn huis tegemoet komt, . . . dan aan Jehovah moet toebehorenââ‚, doelde hij op een persoon en niet op een dier, want het is onwaarschijnlijk dat de Israëlieten dieren die geschikt waren om geofferd te worden, in hun huis zouden houden en dat ze daar vrij konden rondlopen. Bovendien zou het offeren van een dier geen blijk van uitzonderlijke toewijding aan God zijn. Jefta wist dat het heel goed zijn dochter zou kunnen zijn die hem tegemoet zou komen. Ook moet in aanmerking worden genomen dat in die tijd Jehovahs geest op Jefta rustte, wat een overijlde gelofte van zijn kant zou uitsluiten. Hoe zou de persoon die Jefta tegemoet kwam om hem geluk te wensen met zijn overwinning, dan van Jehovah worden‚ ten brandoffer‚ gebracht worden? Re 11:31.
Mensen konden exclusief aan Jehovahs dienst in verband met het heiligdom worden gewijd. Het was een recht waarvan ouders gebruik mochten maken. Een voorbeeld hiervan was Samuël, omtrent wie zijn moeder Hanna vóór zijn geboorte een gelofte had afgelegd dat zij hem voor dienst in de tabernakel zou afstaan. Deze gelofte werd door haar echtgenoot Elkana goedgekeurd. Zodra Samuël gespeend was, bood Hanna hem in het heiligdom aan, terwijl zij tevens een dierlijk slachtoffer bracht (1Sa 1:11, 22-28; 2:11). Ook Simson was een kind dat als nazireeër speciaal aan Gods dienst was gewijd. Re 13:2-5, 11-14; vgl. Nu 30:3-5, 16, waar wordt getoond welke autoriteit een vader over zijn dochter had.
Toen Jefta zijn dochter naar het heiligdom bracht, dat zich destijds in Silo bevond, en haar daar aanbood, zal hij ongetwijfeld tevens een dierlijk brandoffer hebben gebracht. Volgens de Wet werd een brandoffer geslacht, gevild en in stukken gesneden; de ingewanden en de schenkels werden gewassen; het lichaam moest dan met kop en al op het altaar worden verbrand (Le 1:3-9). Dat het gehele dier werd geofferd, stelde iemands algehele, onvoorwaardelijke en van ganser harte geschonken toewijding aan Jehovah voor, en als het vergezeld ging van een ander offer (bijv. het brandoffer dat op de Verzoendag na het zondeoffer werd gebracht), hield het een verzoek aan Jehovah in om dat andere offer te aanvaarden. Le 16:3, 5, 6, 11, 15, 24.
Het was zowel van de kant van Jefta als van zijn dochter een echt offer, want hij had geen andere kinderen (Re 11:34). Het betekende derhalve dat hij geen nakomeling zou hebben om zijn naam en zijn erfdeel in Israël voort te zetten. Jeftas dochter was in dit opzicht zijn enige hoop. Zij weende niet over haar dood maar over haar maagdelijkheid, want iedere Israëlitische man en vrouw koesterde het verlangen kinderen te krijgen opdat de naam en het erfdeel van de familie in stand gehouden kon worden (Re 11:37, 38). Kinderloosheid was een ramp. Maar Jeftas dochter heeft nooit betrekkingen gehad met een man. Als deze woorden uitsluitend van toepassing waren op de tijd voordat de gelofte gestand werd gedaan, zouden ze overbodig zijn geweest, want er wordt uitdrukkelijk van haar gezegd dat zij een maagd

Re: . . . De Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen . . .

Als deze woorden uitsluitend van toepassing waren op de tijd voordat de gelofte gestand werd gedaan, zouden ze overbodig zijn geweest, want er wordt uitdrukkelijk van haar gezegd dat zij een maagd was. Dat de uitspraak betrekking heeft op de inlossing van de gelofte, blijkt uit het feit dat ze volgt op de zinsnede: Hij vervulde zijn gelofte die hij ten aanzien van haar had gedaan. Het verslag laat in feite uitkomen dat zij ook nadat de gelofte vervuld was, haar maagdelijkheid bewaarde.  Re 11:39; vgl. de weergave in Lu; LV; NW; SV.
Bovendien kreeg Jeftas dochter van jaar tot jaar bezoek van haar metgezellinnen, die haar lof kwamen toezwaaien (Re 11:40). Het Hebreeuwse woord ta·nah dat hier gebruikt wordt, komt ook in Rechters 5:11 voor en wordt daar op verschillende manieren weergegeven, onder meer met verhalen (NW), spreken van (Lu; SV), herhalen, (KJ). Het woord wordt in A Hebrew and Chaldee Lexicon (onder redactie van B. Davies, 1957, blz. 693) gedefinieerd als herhalen, opzeggen. De King James Version vertaalt deze uitdrukking in Rechters 11:40 met jammeren, maar geeft in de marge spreken met. Terwijl Jeftas dochter in het heiligdom diende  ongetwijfeld net als andere Nethinim (Gegevenen die aan de dienst in het heiligdom waren gewijd)  kon zij veel doen. Deze personen verrichtten dienst als houthakkers en waterputters, deden reparatiewerkzaamheden en vervulden als hulp voor de priesters en levieten ongetwijfeld nog vele andere taken.  Joz 9:21, 23, 27; Ezr 7:24; 8:20; Ne 3:26.

Re: . . . De Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen . . .

Ik ken deze uitleg ook de noodzakelijkheid ervan.
Blijkbaar kennen de vertalers de juiste strekking van de tekst wel en plegen ze daarom valsheid in geschrifte wat je zelf al aangeeft.
Zo staat in de NW te lezen dat de dochter van Jefta eens per jaar lof toegezwaaid word terwijl de oorspronkelijke tekst laat zien dat er een keer per jaar over haar geweeklaagd wordt.
We zien een zelfde valsheid in geschrifte terug in Lev 27,waar een mens aan Jehovah geweid niet los gekocht mag worden maar ter dood moet worden gebracht.
Blijkbaar begrijpen ze ook daar de strekking van een geweid offer en word dit daarom vertaald naar in de ban zijn.

Het zijn slechts enkele van de vele voorbeelden van het ontbreken van empathie of compassie in de bijbel,zoals ik al schreef,je kunt bij genesis beginnen en bij de openbaringen stoppen.
De bijbel is een boek op basis van historische grondslag waar ergens in de tijd het offeren van mensen aan JHWH niet meer acceptabel werd geachten,waar de eerstgeborene vrijgekocht mocht worden als vergoeding in plaats van....,net zoals we nu slavernij of mishandeling niet meer acceptabel vinden,het is een cultuurhistorisch groeiproces.

Re: . . . De Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen . . .

Dag Luis

Wat ik intussen weet is; dat de bijbel geen dagboek is wat tot in detail altijd verteld wat er is gebeurd.

jij gaat uit van jouw letterlijke interpertatie van de bijbel en oordeelt en veroordeelt daarop.

Ik weet gewoon dat Jehovah geen mensenoffers accepteert, uiteindelijk is dat moord en gj zult niet doden, is 1 van de geboden.

Ik vertrouw Jehovah en Jezus wat dat betreft helemaal en zou je kunnen zeggen dat ik een groot geloof heb wat dat betreft.

Om tot een compleet oordeel te komen, want het staat inderdaad beschreven in het heilige boek, moet ik wachten totdat het mij geopenbaard word.

Is het mij gegeven vertrouwen te hebben en af te wachten? Of moet ik me bij hardliners aansluiten die door dik en dun gaan om hun gelijk, in hun ogen, te halen?

Ik wil met deze afsluiten: Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden – dat is inzicht. -- Job 28:28 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Re: . . . De Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen . . .

De bijbel is voor mij een cultuurhistorisch boek,dat weergeeft hoe mensen in de tijd hun Godsbeeld ontwikkelden tot wat ze nu is geworden ,verschillende vertakkingen met alle hun eigen waarheid.
Ik ben het helemaal met je eens,God verwacht geen mensoffers en laat dan al mooi zien dat uiteindelijk de weg leid naar je zelf,met als mooiste voorbeeld van empathie de vader van Jezus,toen zijn vrouw Maria eveneens op basis van de regels en de geboden gedood moest worden, hij niet zijn eigen belang zocht maar van haar die er het slachtoffer van moest worden,Maria.
Ongehoorzaamheid wordt daar als rechtvaardigheid gezien volgens Matheus,heel bijzonder in een tijd waarin volledige gehoorzaamheid werd verwacht door het geloof in de wet.

Houd je haaks in deze spannende tijd.