Terug naar wachttorendiscussie.nl


Discussiebord
This Forum is Locked
Author
Comment
View Entire Thread
Re: . . . De Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen . . .

Als deze woorden uitsluitend van toepassing waren op de tijd voordat de gelofte gestand werd gedaan, zouden ze overbodig zijn geweest, want er wordt uitdrukkelijk van haar gezegd dat zij een maagd was. Dat de uitspraak betrekking heeft op de inlossing van de gelofte, blijkt uit het feit dat ze volgt op de zinsnede: Hij vervulde zijn gelofte die hij ten aanzien van haar had gedaan. Het verslag laat in feite uitkomen dat zij ook nadat de gelofte vervuld was, haar maagdelijkheid bewaarde.  Re 11:39; vgl. de weergave in Lu; LV; NW; SV.
Bovendien kreeg Jeftas dochter van jaar tot jaar bezoek van haar metgezellinnen, die haar lof kwamen toezwaaien (Re 11:40). Het Hebreeuwse woord ta·nah dat hier gebruikt wordt, komt ook in Rechters 5:11 voor en wordt daar op verschillende manieren weergegeven, onder meer met verhalen (NW), spreken van (Lu; SV), herhalen, (KJ). Het woord wordt in A Hebrew and Chaldee Lexicon (onder redactie van B. Davies, 1957, blz. 693) gedefinieerd als herhalen, opzeggen. De King James Version vertaalt deze uitdrukking in Rechters 11:40 met jammeren, maar geeft in de marge spreken met. Terwijl Jeftas dochter in het heiligdom diende  ongetwijfeld net als andere Nethinim (Gegevenen die aan de dienst in het heiligdom waren gewijd)  kon zij veel doen. Deze personen verrichtten dienst als houthakkers en waterputters, deden reparatiewerkzaamheden en vervulden als hulp voor de priesters en levieten ongetwijfeld nog vele andere taken.  Joz 9:21, 23, 27; Ezr 7:24; 8:20; Ne 3:26.

Re: . . . De Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen . . .

Ik ken deze uitleg ook de noodzakelijkheid ervan.
Blijkbaar kennen de vertalers de juiste strekking van de tekst wel en plegen ze daarom valsheid in geschrifte wat je zelf al aangeeft.
Zo staat in de NW te lezen dat de dochter van Jefta eens per jaar lof toegezwaaid word terwijl de oorspronkelijke tekst laat zien dat er een keer per jaar over haar geweeklaagd wordt.
We zien een zelfde valsheid in geschrifte terug in Lev 27,waar een mens aan Jehovah geweid niet los gekocht mag worden maar ter dood moet worden gebracht.
Blijkbaar begrijpen ze ook daar de strekking van een geweid offer en word dit daarom vertaald naar in de ban zijn.

Het zijn slechts enkele van de vele voorbeelden van het ontbreken van empathie of compassie in de bijbel,zoals ik al schreef,je kunt bij genesis beginnen en bij de openbaringen stoppen.
De bijbel is een boek op basis van historische grondslag waar ergens in de tijd het offeren van mensen aan JHWH niet meer acceptabel werd geachten,waar de eerstgeborene vrijgekocht mocht worden als vergoeding in plaats van....,net zoals we nu slavernij of mishandeling niet meer acceptabel vinden,het is een cultuurhistorisch groeiproces.

Re: . . . De Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen . . .

Dag Luis

Wat ik intussen weet is; dat de bijbel geen dagboek is wat tot in detail altijd verteld wat er is gebeurd.

jij gaat uit van jouw letterlijke interpertatie van de bijbel en oordeelt en veroordeelt daarop.

Ik weet gewoon dat Jehovah geen mensenoffers accepteert, uiteindelijk is dat moord en gj zult niet doden, is 1 van de geboden.

Ik vertrouw Jehovah en Jezus wat dat betreft helemaal en zou je kunnen zeggen dat ik een groot geloof heb wat dat betreft.

Om tot een compleet oordeel te komen, want het staat inderdaad beschreven in het heilige boek, moet ik wachten totdat het mij geopenbaard word.

Is het mij gegeven vertrouwen te hebben en af te wachten? Of moet ik me bij hardliners aansluiten die door dik en dun gaan om hun gelijk, in hun ogen, te halen?

Ik wil met deze afsluiten: Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden – dat is inzicht. -- Job 28:28 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Re: . . . De Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen . . .

De bijbel is voor mij een cultuurhistorisch boek,dat weergeeft hoe mensen in de tijd hun Godsbeeld ontwikkelden tot wat ze nu is geworden ,verschillende vertakkingen met alle hun eigen waarheid.
Ik ben het helemaal met je eens,God verwacht geen mensoffers en laat dan al mooi zien dat uiteindelijk de weg leid naar je zelf,met als mooiste voorbeeld van empathie de vader van Jezus,toen zijn vrouw Maria eveneens op basis van de regels en de geboden gedood moest worden, hij niet zijn eigen belang zocht maar van haar die er het slachtoffer van moest worden,Maria.
Ongehoorzaamheid wordt daar als rechtvaardigheid gezien volgens Matheus,heel bijzonder in een tijd waarin volledige gehoorzaamheid werd verwacht door het geloof in de wet.

Houd je haaks in deze spannende tijd.