Terug naar wachttorendiscussie.nl


Discussiebord
This Forum is Locked
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Was Allah, de maangod van het oude heidense Arabië?

De geschiedenis leert ons twee theorieën over Allah’s bestaan in en rond de Ka’abah:

1) Arabische heidenen noemden ‘Allah’ de oppergod en was tevens het grootste beeld in de Ka’aba.

2) Heidense Arabieren vereerden 360 goden binnen de Ka’aba, en beschouwden deze als kleinere goden die onder totale controle stonden van Allah als oppergod.

A) Nu, enkele factoren die “Allah” zullen kenmerken als de maangod van de Arabische heidenen:
Allah of Mohammed, verkondigt in ongeveer een dozijn verzen dat hij of zij zweert op enkele hemellichamen zoals de maan, zon, sterren, planeten, de nacht, de wind enz. Waarom zou een ”schepper” op zijn eigen creaties zweren?
Een God zweert niet, en al helemaal niet op iets dat inferieur is aan zijn eigen bestaan.
Zou een God op iets moeten zweren om anderen te overtuigen dat Hij de schepper van hemel en aarde is? Zeer twijfelachtig. Dergelijke ‘’openbaringen’’ geven de indruk volledig door een mens bedacht te zijn en wel door die meeste belangrijke persoon, de ‘grote man’ Mohammed.
De Koran besteedt ook tijd aan het ‘zweren’ op hemellichamen als de maan.
Dit is logisch gezien de 3000 jaren van maan en sterren aanbidding van vóór de islam. Hemellichamen waren onmisbaar in de heidense Arabische wereld.
Echter, in zijn verklaring waarom de Koran op de maan zweert zoals in soera 74:32, zegt Yusuf Alli ,”de maan werd aanbeden als een godheid tijdens de nacht” (voetnoot 5798, pg. 1644). Misschien was dit zweren op Allah te wijten aan de gebruikelijke/culturele gewoonten van maanverering als hun God.

B) Yousuf Ali verklaarde (Pagina-1921-1623 van zijn Engels vertaling van Heilige Koran):“Het aanbidden van hemellichamen was populair in verschillende vormen…Apollo en Diana — de tweelingbroer en zus, vertegenwoordigde de zon en de maan. .. ..
De heidense Arabieren beschouwde de zon als een godin en de maan als een god. Van de 360 goden rond de kabah waren Lat, Uzza, en Manat de bekendste. De 360 heidense goden vertegenwoordigde waarchijnlijk de 360 dagen van een onnauwkeurig zonnejaar.
Dit was de heidense aanbidding, zoals bekend bij de Quraish en Mohammed.

C) De invloed van de maan in het mohammedanisme: Wie kan de invloeden van de maan op het leven van een moslim ontkennen?
In de islam wordt de maan als het heiligste hemellichaam beschouwd, en de maan is het leidende licht van alle islamitische rituelen/festivals. De wassende maan en sterren zijn symbolische tekens in de nationale vlaggen van veel islamitische landen en zichtbaar op moskeeën en islamitische begraafplaatsen.
Profeet Mohammed deed concessies aan de heidenen om het mohammedanisme in Arabië te grondvesten: Profeet Mohammad deed een slimme zet door rekening te houden met de heidense Arabieren – vele riten van het heidendom werden aan het mohammedanisme verbonden. Hij maakte een aantal politieke overeenkomsten met heidense leiders zoals Abu Suffian om zijn nieuwe idee van religie samen te voegen met hun heidense rituelen.
Profeet Mohammed had de heidenen gevraagd om “Allah” als enige en hoogste God te aanbidden.
Alle andere beelden van afgoden die in de Ka’abah stonden werden vernietigd. Om te bevestigen dat er nog maar één God bestond (monotheisme) verkondigde Mohammed herhaaldelijk om geen partners aan Allah te verbinden (dat is de reden waarom we een aantal koranverzen kunnen vinden met het verzoek om geen partners aan Allah te geven).
Ten slotte was de profeet in staat om de heidenen te overtuigen [uiteraard met geweld] om de beelden van de goden te vernietigen. Als tegemoetkoming kregen de heidenen 99 alternatieve namen voor de naam Allah. Deze 99 namen waren de populairste namen onder de goden waarvan de beelden vernietigd waren.
De islam bevat veel rituelen uit de heidense periode van voor de islam, die door toegewijde moslims in naam van Allah, hedendaags worden uitgevoerd. Zoals;

eenmaal per jaar de bedevaart naar de Ka’aba,
de ramadan,
zeven keer rond de Ka’aba,
kussen of groeten van een zwarte steen,
scheren van het hoofd,
dieren offeren,
twee heuvels op en neer,
het gooien van stenen naar de duivel,
neus reinigen met water,
een paar keer per dag bidden naar Mekka,
aalmoezen geven,
het vrijdaggebed enz.
Deze rituelen worden hedendaags door de moslims uitgevoerd en niemand kan ontkennen dat bovenstaande rituelen al ruim voor de komst van de islam bestonden.
Het is zeer aannemelijk dat door deze rituelen in de nieuwe religie islam te integreren, een belangrijk deel van de heidenen hun verzet tegen deze nieuwe religie opgaven.
Het centrale heiligdom in Mekka is de heidense Ka’aba (huis van Allah), een kubus van een stenen structuur die al vele malen herbouwd is. Ingebed in een hoek ligt de zwarte steen en is waarschijnlijk een meteoriet.
Het is een historische feit dat de Ka’aba, het heiligdom waarin de zwarte steen

Re: Was Allah, de maangod van het oude heidense Arabië?

Het is een historische feit dat de Ka’aba, het heiligdom waarin de zwarte steen ligt, al vóór het mohammedanisme werd gebruikt voor heidense afgoderij.
De naam van de God van de godenwereld die de Arabieren aanbaden was oppergod Al-ilah of wel Allah, de hoogste God die over ieders lot besliste.
Het verhaal over de zwarte steen; de zwarte steen was zeer heilig onder de stammen. Op een gegeven moment moest de zwarte steen verplaatst worden en er ontstond een ruzie onder de stammen over wie de steen mocht vervoeren. Toen kwam de jonge Mohammed (toen nog geen profeet) met de oplossing voor dit probleem. Mohammed zette deze heilige steen op een chaddor (stuk doek) en vroeg één vertegenwoordiger van iedere stam de chaddor vast te houden om de steen te vervoeren.
Ik vertel dit korte verhaal om te bewijzen dat de zwarte steen al lang bestond voordat de islam werd uitgevonden.
Kortom, met alle mogelijke beschikbare [in]directe bewijzen en logica kan men stellen dat de islam geen nieuwe godsdienst was maar een hervormd heidendom.

Jahweh-God versus Allah

1. Inleiding

Allah is de naam die de moslims gebruiken om de Schepper God aan te duiden. Deze god zou, volgens de Islam, dezelfde zijn als de God van Abraham, Isaak en Jacob. Dit heeft tot gevolg, dat Hij identiek dezelfde God zou zijn als die in het Oude en Nieuwe Testament beschreven staat. Vele religieuze geleerden hebben bij vergelijkende studies ervan afgezien om de oorsprong van Allah te onderzoeken. Dit daar ze er geen behoefte aan schijnen te hebben, omdat de Islam zelf beweert, dat hij identiek dezelfde god is als de God van de Bijbel. Als Christelijke apologeet heb ik mij altijd verzet tegen deze denkwijze, daar er maar één God is, namelijk de Drie-Ene God, Schepper van hemel en aarde. Indien de moslim god dezelfde zou zijn, dan zou hij dezelfde eigenschappen, karaktertrekken, e.d., hebben als de joods-christelijke Jahweh-Heer-God.

Het kan toch niet waar zijn dat men de inhoud van een boek, dat ongeveer 600 jaar na Christus is geschreven, blindelings als waarheid gaat beschouwen omdat dit boek dit zelf zegt ?

Moeten de Joden en de Christenen, wiens geschriften niet in één mensenleven maar over een periode van duizenden jaren zijn geschreven door mensen uit verschillende lagen van de bevolking en uit verschillende culturen (mannen en vrouwen geïnspireerd door één en dezelfde Drie-Ene God), zijn geschreven en waar de Koran vele passages van heeft overgenomen, zomaar zonder enig onderzoek de Islamitische beschrijving van God en de moslimkritiek op onze geschriften, als zouden ze vol fouten staan, aanvaarden ?

Het onderzoek naar de ware natuur van God is van essentiëel belang, daar er eeuwige gevolgen aan zijn verbonden voor ons leven na de dood. Indien Allah de ware God zou zijn van Abraham, dan handelen de Christenen en Joden verkeerd door zich niet bekeren tot de Islam. Maar indien Allah niet de God van Abraham is, dan aanbidden de moslims de verkeerde god en leven ze in het duister.

Als startpunt van mijn onderzoek heb ik het boek ‘Investigating Allah’ door Al Gharib bestudeerd, en heb ik de Bijbel met de Koran vergeleken. Verschillende artikels en websites over dit onderwerp werden tevens door mij geconsulteerd.

We zullen de eigenschappen van Allah analyseren in het licht van de Bijbel en de Koran, omdat de Islam beweert dat men dezelfde God aanbidt als de God van de Bijbel.

Zoals we zullen zien is de Allah van de Koran niet dezelfde als Jahweh-God van de Bijbel. Dit wil zeggen dat één van de twee een valse god is, mogelijk een demoon of de duivel zelf, die zich toch zo graag wil laten doorgaan voor de echte God.

--> einde citaat,

Lees verder bij interesse


https://www.answering-islam.org/Dutch/l/godofallah.htm